Komentář specialisty fotka

FKI fondy

Fondy kvalifikovaných investorů (FKI) jsou jedním z typů investičních fondů. Jsou specifické tím, že do nich mohou vstupovat pouze kvalifikovaní investoři. Kvalifikovaný investor musí splnit dvě základní podmínky: (1) prokázat své zkušenosti s investování; (2) minimální investice 125 OOO €. Dále je také vyžadováno písemné potvrzení faktu, že daná investice odpovídá investorovu finančnímu zázemí, investičním cílům, znalostem a zkušenostem. Jsou to fondy jak pro právnické tak fyzické osoby a řídí se § 272 zákona č. 240/2013 Sb.

Mimo fondy investující do tradičních cenných papírů (akcie, dluhopisy) najdete FKI investující např. do nemovitostí, půdy, obnovitelných zdrojů energie nebo uměleckých a sběratelských předmětů. Tyto investice jsou někdy těžko předvídatelné a těžce ocenitelné. Navíc s sebou nesou řadu specifických rizik. Právě z tohoto důvodu jsou kladeny na investory vyšší nároky. Na druhou stranu podobné strategie obvykle příliš nekorelují s výnosy tradičních investičních tříd (akcie, dluhopisy), a proto může jít o vhodnou formu diverzifikace portfolia.

Výhody fondů kvalifikovaných investorů?

  • Ekonomickou výhodu jistě představuje zvýhodněné zdanění fondů: korporátní daň 5% ze zisku oproti standardním 19% + daň z příjmů fyzických osob je 0 % při odkupu po 3 letech oproti standardním 15% u dividend.
  • Možnosti zaměření investic FKI jsou velmi široké (cenné papíry, nemovitosti, obnovitelné zdroje, pohledávky, půjčky, ochranné známky, umělecké předměty atd.).
  • FKI je efektivní, transparentní a kontrolovaný nástroj pro spolupráci menšího i většího množství investorů sdílejících určitý investiční cíl.
  • Ve srovnání se strukturami mezinárodního daňového plánování jsou přednostmi FKI nižší daňová a právní rizika, průhlednější a jednodušší správa a odpadající obtíže s repatriací zisků a kolizemi právních řádů.
  • Statut FKI definuje podmínky pro investice i vztahy mezi akcionáři, proto omezuje kontrolními mechanismy rizikovost investic a činnost managementu fondu.

Stanislav Lenděl

Je zodpovědný za vizi společnosti a tvorbu firemní strategie. Stanovil si jasný cíl: vybudovat kvalitní investiční poradenství s nejlepšími poradci v Česku. Je hrdý, že vede společnost, pro kterou je na prvním místě zájem klienta a dlouhodobá spolupráce.