Všechny pojmy které Vám pomůžou ve světě financí.

Akcie

Akcie je malý kousek firmy ve formě cenného papíru. Umožní vám “kontrolovat” část společnosti. Ať už jde o rozhodování o fungování podniku, nárok na odměnu za vlastnictví (nárok na podíl ze zisku společnosti – dividenda) nebo nárok na část majetku v případě krachu společnosti. Obchodují se na burzách. Hlavní obchodní jednotkou je jeden “lot” – pomyslný balík sto kusů akcií.

Akciové riziko (Risk on shares)

Obecně riziko změny ceny akcií – jak změna do zisku, tak i změna do ztráty. Počítá se jako oboustranná směrodatná odchylka od průměru výkyvu cen. Přímo ve finančnictví se akciové riziko bere jen jako taková možnost, která vede ke ztrátě ceně akcie.

Akciové trhy

Část kapitálového trhu, kde se obchoduje s akciemi. Může být buď organizovaný a regulovaný (burza), nebo neorganizovaný (mimoburzovní, tzv. OTC – over the counter).

Akontace

Z italského “a conto” – tedy na účet. Anglickými obdobami jsou “down payment” nebo “advance payment”. Nejčastěji je celý tento termín chápán jako platba předem. U leasingu slouží k pokrytí rizika věřitele v případě odstoupení od smlouvy, u hypotéky je to částka, kterou musí žadatel složit ze svého (stoprocentní hypotéky jsou dnes omezeny zákonem). Při prodeji na splátky slouží jen jako část platby předem.

Akreditiv

Slouží ke zvýšení jistoty při platbě. Nejčastěji banka se zavazuje, že “poskytne osobě příkazcem ve smlouvě určené, oprávněnému (beneficientovi) na účet příkazce určité plnění za příkazcem stanovených podmínek.” Lidově řečeno – banka zcela určitě vyplatí peníze za určených podmínek.

Alikvotní úrokový výnos

Dluhopisy se nejčastěji prodávají mezi výplatami jednotlivých kupónů – tedy odměny za držení dluhopisu. Aby vše bylo fér, alikvotní úrokový výnos ukazuje, na kolik má nárok další držitel dluhopisu při další výplatě kupónu. Když tedy dojde k prodeji dluhopisu v polovině doby mezi výplatou kupónů, má nový držitel nárok na výplatu poloviny dalšího kupónu.

Alokační efektivnost

Určité “vyrovnání nabídky s poptávkou.” Vyrábí se přesně tolik zboží, kolik si trh žádá a dochází tak k vyrovnání nákladů na výrobu zboží i toho, co jsou kupující ochotni za zboží zaplatit.

Americké depozitní certifikáty (ADR)

Už od roku 1927 zjednodušují v Americe nákup akcií zahraničních společností. Fungují stejně jako jakékoli jiné akcie a díky tomu, že se udávají v amerických dolarech, velmi zjednodušují nákup i držení. Zahraniční společnost díky ADR může vstoupit na cizí trhy a investorovi se ulehčí život při pořizování. V případě nutnosti je také může proměnit ve skutečné akcie společnosti a tak využívat veškerých výhod.

Amortizace

Snižování základu dluhu jeho splátkou. V době trvání každého úvěru se splácí jak jistina, tak i úroky. Amortizací se ve finančnictví myslí “splácení dluhu pravidelnými splátkami vyššími než úrok.”

Anuita

Jednoduše řečeno – pravidelná splátka. Anuita je stálá platba hrazená v pravidelných časových intervalech po přesně dané období.

APRC (Annual percentage rate of charge) neboli RPSN

V anglických zemích obdoba našeho RPSN. Vyjadřuje celkové náklady na finanční produkt, ať už jde o náklady na kreditní kartu, spotřebitelský úvěr, hypotéku nebo rychlou půjčku. APR (RPSN) udává, kolik během jednoho roku celkově zaplatíte za půjčené peníze. Všechny společnosti je musí počítat stejným způsobem, a tak je mnohem lepším srovnávacím ukazatelem než základní úrok.

Apreciace

Apreciace jednoduše znamená zhodnocení. V měnovém pohledu jde o samovolné zhodnocení měny vůči zahraničním měnám. Pokud by k tomuto zhodnocení měny došlo řízeně (například rozhodnutím a kroky centrální banky), používá se termín revalvace. V ekonomickém pohledu jde o zvýšení hodnoty ceny zboží díky nárustu cen.

Arbitráž

Způsob obchodu, který využívá nerovnováhy cen na dvou a více trzích. Dochází tak z bezrizikovému zisku.

Místní artibráž – v Plzni se objeví zboží za cenu 1 000Kč za kus, zatímco v Praze to samé zboží stojí 1 900Kč. Obchodník tak nakoupí co nejvíce zboží v Plzni a prodá je v Praze. Dosáhne tak bezrizikového výnosu 900Kč za kus (minus náklady na dopravu a další náklady).

Časová arbitráž – obchodník má možnost nakoupit zboží za 500Kč a vstoupí do druhého obchodu, který mu umožní to samé zboží prodat za několik měsíců za 800Kč.

Retailová arbitráž – ceny nejsou stejné ani v jednotlivých obchodech. Obchodník nakoupí například zboží ve výprodeji a prodá je na internetu za plnou cenu.

Forexová arbitráž – občas se na měnových párech vyskytne chvilková nerovnováha kurzů. Banky a velcí hráčí “protočí” přes několik měnových párů obrovské množství peněz s cílem získání této nerovnováhy.

Autorizace

Proces získávání souhlasu s provedením nějaké operace. V bankovnictví například autorizujete platby (dáváte k nim souhlas).

Bailout

Ve finančnictví je to pomoc zvenčí firmy, která ji zachrání před bankrotem. Dělá se v případech, kdy by bankrot firmy způsobil mnohem větší škody, než kolik stojí záchrana firmy před úpadkem.

BANIS

V tuzemském platebním styku jde o číselný kód banky. Například Moneta 0600, Komerční banka 0100.

Bankomat (ATM – automatic teller machine)

Přístroj, který vydává hotovost pomocí platebních nebo bankomatových karet.

Bankomatová karta

Karta, kterou pouze vyberete z bankomatu. Nedá se použít pro nákupy u obchodníků nebo placení přes internet.

Bankovní převod

Jednoduchá forma bezhotovostního platebního styku – přesun určité peněžní částky z jednoho účtu na druhý.

Bankovní spojení

Jednoznačné určení účtu klienta. Používá se ve formátu číslo účtu klienta/kód banky.

Bazický bod

Jedna setina procentního bodu – tedy 0,01%. V těchto bodech se udávají úroky i výnosy.

Benchmark

Standard, vůči kterému se porovnává výkonnost investic, akcií a další.

Bezhotovostní platební styk

Nejčastěji používaná forma směny peněz. Jde o platby, které se nemusí řešit fyzickou výměnou peněžních prostředků. Výhodami jsou rychlost, přesnost, hospodárnost a bezpečnost.

Bezkupónový dluhopis

Dluhopis, který nemá v sobě zahrnuty odměny za držení, tedy kupón. Prodávají se podstatně levněji než je jejich nominální hodnota a držitel na konci splatnosti obdrží celou nominální hodnotu dluhopisu vyplacenou naráz. Dluhopis se tedy nakupuje “se slevou.”

Běžný účet

Základní typ bankovního účtu. Na běžný účet se obyčejně navazují všechny možné platební transakce, které banka nabízí (kontokorent, SIPO, svolení k inkasu, internetové bankovnictví…).

BIC

Business identification code označuje banku v mezinárodním platebním styku. Tímto se dají odlišovat banky všude po světě mezi sebou.

Blokace karty

Zablokování platební karty klienta na jeho žádost. Provádí se v případě krádeže nebo její ztráty, aby se zabránilo nepovoleným výběrům z karty bez vědomí klienta.

Bonita

Bonita ve finančnictví označuje “důvěryhodnost ekonomického subjektu.” Tedy jestli je vůbec vhodné mu půjčit, sjednat produkt a obecně jestli je schopen dostát svým finančním závazkům.

Call option

Smlouva mezi dvěmi stranami o tom, že držitel call opce má právo, nikoli povinnost v dané době trvání opce nakoupit předmět této smlouvy (akcii, dluhopis, futures apod.) za předem dohodnutou cenu.

Když se tedy uzavře opce například na index DAX na ceně 12500 s dobou trvání jeden rok, má kupující této opce po celý jeden rok právo kdykoli od prodávajícího koupit DAX za cenu 12500. V případě, že se bude index obchodovat výše, majitel call opce tak vydělá.

Cash (anglicky)

Označuje se tak úhrada za zboží nebo služby v hotovosti – tedy reálnými penězi.

Cash advance (anglicky)

Výplata hotovosti na přepážce banky prostřednictvím platební karty.

Cenné papíry

Emitent (vydavající cenného papíru) vydá listinu, která je bezprostředně spjatá s nositelem práva. Akcie je tak právem na “kousek společnosti.” Futures kontrakt je tak “právem na dodání komoditního zboží.”

Cestovní šek

Je formou “předplaceného šeku.” Za peníze si “koupíte cestovní šek,” který pak slouží k výplatě peněz nebo jako platební prostředek. Používají se při cestování jako alternativa ke skutečným penězům, protože díky podpisovému zabezpečení se omezuje zneužití při krádeži. Také má výhodnější kurz při výplatě nebo směně peněz než je tomu ve směnárnách. Lze s ním také platit.

Clearing

Clearing neboli klíring je mezibankovní účtování vzájemných operací bez hotovostního placení – jedná se o bezhotovostní platební styk, jenž bývá obvykle prováděn zúčtováním oboustranných či vícestranných pohledávek a závazků.

Clearingové centrum

Clearingový platební styk funguje mezi bankami – každá banka má v clearingovém (zúčtovacím) centru (u custodiana) svůj clearingový/majetkový účet, na který přicházejí platby od jiných bank (příjmy) a ze kterého jsou prováděny platby jiným bankám (výdaje). Z tohoto účtu se následně hradí platby ostatním bankám. Vyrovnávání pohledávek a závazků probíhá vzájemným započítáváním všech pohledávek a závazků, což je výhodné, neboť se dá vyřešit jednou jedinou platební operací na dorovnání rozdílu za stanovené období.

CR

V bankovnictví se tak označuje položka, která je naúčtována ve prospěch klienta – tedy zvyšuje zůstatek na účtě.

Daň

Povinná platba autoritě, která má možnost ji vyhlásit. Je neúčelová a neekvivalentní – tedy autorita ji vyhlásí a plátce je povinen ji platit pod hrozbou pokuty nebo trestu.

Debetní karta

Debetní karta je svázána s běžným účtem a umožňuje platit v obchodech, na internetu nebo vybírat z bankomatu, pokud je na tomto běžném účtě dostatek peněz.

Debetní limit

Je to množství peněz, které může klient čerpat do mínusu.

Depozitní směnka

Cenný papír, kterým se banka zavazuje vyplatit klientovi určenou částku k určitému datu.

Depozitní účet

Jde o účet, kam se dočasně ukládají peníze klientů. Klient notáře například potřebuje vyplatit druhému člověku peníze a tak je složí na notářův depozitní účet. Notář je následně vyplatí.

Výhodou je, že kdyby se například s notářem něco stalo, depozitní účet není součástí dědického řízení, peníze tak budou vyplaceny za všech okolností.

Depozitum

Cenné papíry nebo peněžní prostředky, které se ukládají do bank a záložen.

Depreciace

Samovolné znehodnocení domácí měny vůči zahraničním měnám. Pokud by tento případ byl dělán záměrně, pak se nazývá devalvace.

Deriváty

Jsou finanční produkty, které jsou odvozeny (derivovány) od nějakého podkladového aktiva. Mezi nejčastěji používané patří futures, forward, swap, opce, certifikáty nebo warranty.

Devalvace

Řízené znehodnocení domácí měny vůči zahraničním měnám.

Devizová licence

Uděluje ji Česká národní banka a umožňuje bankám a směnárnám obchodovat a zacházet s cizími měnami.

Devizový účet

Účet vedený v cizí měně.

Devizy

Bezhotovostní forma zahraničních měn.

Disponibilní zůstatek

Peníze, které má klient na účtě v daný okamžit k dispozici. Může být navýšen například o kontokorent, nebo snížen například o exekuce.

Diverzifikace

Snížení rizika portfolia pomocí rozložení jednotlivých investic do několika různých investičních strategií, měn, systémů, podniků, akcií, atd. Diverzifikované investiční portfolio vykazuje obvykle vyšší výnosnost díky snížené pravděpodobnosti, že všem investičním titulům se přestane dařit v stejný moment.

Dividendový výnos

Pojem, který ukazuje zhodnocení své investice pro držitele akcie (udává se v procentech).

Dividendový výnos = (Dividenda na 1 akcii / Tržní cena akcie) × 100

Při dividendovém výnosu 5% se bude přičítat k hodnotě investice každý rok zhruba 5% – právě díky vypláceným dividendám.

Dluhopis

Cenný papír, se kterým je spojeno právo na splacení dlužné částky, případné vyplacení výnosů a další povinnosti. Emitentovi je tak dána možnost zajistit financování, aniž by si musel půjčit.

Dluhopis s diskontem (Zero bond)

Dluhopis, který nevyplácí žádné odměny za držení. Výnosu se dosahuje tím, že držitel dluhopis nakupuje se slevou. Tedy za méně peněz, než je mu pak v době splatnosti vyplaceno.

Dluhopis s prémií

Prodává se za vyšší cenu, než je jeho skutečná hodnota.

Dluhové trhy

Trhy s dluhovými cennými papíry, půjčkami a uvěry. Mají omezenou dobu trvání.

Dlužník

Fyzická nebo právnická osoba, které byl poskytnut úvěr. Má za povinnost dluh splatit a to včetně všech úroků a poplatků na základě úvěrové smlouvy.

Doba splatnosti

Předem dohodnutá doba, během které se splatí finanční závazek (např. úvěr nebo půjčka).

Dokonalé trhy

Koncept, který slouží pouze pro studium finančních trhů – v praxi tento model není.

Jde o trh, kde mají kupující i prodávající o sobě dokonalý přehled, a to včetně cen. Neexistují daně, transakční náklady, riziko investic a je neomezený krátký prodej (spekulace na pokles).

Dokumentární akreditiv

Příslib banky, že vyplatí peníze za stanovených podmínek. Používají ho například vývozci – doloží bance dokumenty o vyexportování zboží a proběhne určená platba.

Dokumentární inkaso

Zvláštní druh bezhotovostního inkasa, které se podobá dobírce. Zatímco při dobírce dostane odběratel zboží, při dokumentárním inkasu dostane pouze doklady k tomuto zboží. Například faktury nebo pojistky, aby mohl dovozce zboží správně proclít. Dostane je až po zaplacení pohledávky bance.

Dokumentární platby

Dražší a bezpečnější než běžné platby. Jsou vázané na dokumenty – může tak jít o dokumentární akreditiv, nebo o dokumentární inkaso.

DR

V bankovnictví jsou to všechny platby, které jsou naúčtovány na vrub klienta, tedy snižují zůstatek účtu.

Durace

Průměrná aritmetická hodnota splatnosti dluhopisu. Čím vyšší duraci dluhopis má, tím více se vzrůst úroků promítne do poklesu ceny dluhopisu.

Earnings per share

Výnos na akcii (bez započtení dividend). Ekonomický ukazatel, který vyjadřuje zisk za pořízení jedné akcie vůči tomu, kolik akcie vydělá. Společnost se ziskem 10 milionů dolarů a 10 miliony akcií tedy bude mít EPS 1. Hlavně a USA se tento ukazatel používá k analýze, zda akcie nabízí dobrý poměr cena/výkon.

Všechny americké společnosti také musí tento údaj povinně zveřejňovat. Nicméně, EPS neznačí všechno, díky jednoduché formě výpočtu se i s tímto údajem dá lehce manipulovat (stačí účetně zvýšit zisk firmy, nebo upravit počet akcií v oběhu).

Efektivní portfolio

Je takové portfolio, ve kterém hrozí menší riziko než u podobných se srovnatelným ziskem.

Ekonomická deprese

Dlouhé období ekonomické recese. Jde o pokles hrubého národního produktu nejméně o dvě účetní čtvrtletí za sebou.

Ekonomická potřeba

Je to stav, při kterém účastník ekonomiky pociťuje nějaký nedostatek a vynakládá úsilí, aby ho překonal.

Ekvivalent neurčitosti

Je to částka, která je hranici toho, jestli investor považuje investici za jistou nebo už už za hazard.

Embosovaná platební karta

Platební karta s vystouplým proužkem (reliéfním písmem) pro možnost čtení v mechanických terminálech.

Emise cenných papírů

Jedna z možností podniku, jak získat dodatečný zdroj příjmů, tedy tiskem nových cenných papírů.

Eskontní úvěr

Slouží pro krátkodobé financování podniků. Jedná se o odkup směnky bankou (nejčastěji na zboží), která vydavateli směnky zaručí rychlé vyplacení peněz.

Eurodolar

Jde o pohledávky v amerických dolarech na účtech bank mimo Spojené státy.

Eurotrh

Trh, na kterém se obchoduje s aktivy v evropských měnách. Je matoucí, protože předpona “euro” nemá nic společného s Evropou.

Factoring

Je to metoda financování krátkodobých úvěrů při dodávkách zboží nebo služeb.

Faktura

Účet za provedenou službu nebo dodané zboží.

Fakturační adresa

Oficiální adresa podnikatele podle záznamů v obchodním nebo živnostenském rejstříku.

Finanční trhy

Systém instrumentů a institucí, přes které zákonem nabídky a poptávky protékají peníze ve všech jejích formách.

Finanční zprostředkování

Je to služba, kterou využívají finanční společnosti, aby zajistily prodej u externích spolupracovníků.

Fixační období

Je to časový úsek, po který zůstává úrok u hypotečního úvěru neměnný.

Fixní (pevná) úroková sazba

Pevně daná úroková sazba, u které máte jistotu, že se její výše po dobu trvání úvěru nezmění.

Fond pojištění vkladů

Součást Garančního systému finančního trhu. V případě, že by došlo ke krachu banky, družstevní záložny nebo stavební spořitelny, tento fond zabezpečuje náhrady za vklady.

Forwardová výnosová křivka

Ukazuje, jak bude s největší pravděpodobností vypadat výnos v budoucnosti.

Forwardy

Investor pomocí forwardu uzavírá měnový obchod, který proběhne až v budoucnu. Obchod proběhne za předem dohodnutou cenu k předem dohodnutému datu.

Fundamentální analýza

Fundamentální analýza jde nejvíce do hloubky – snaží se najít vnitřní hodnotu akcie pomocí všech veřejnosti dostupných informací.

Futures

Finanční kontrakt, při kterém se obě strany obchodu dohodly směnit ve stanovené datum komoditu (ropa, pšenice…) nebo měnu (eura, dolary) za předem dohodnutou cenu.

Generální plná moc

Zmocňuje k plnému zastupování a veškerým právním úkonům.

Globální depozitní certifikáty

V případě, že jsou koupeny akcie domácí společnosti nějakou zahraniční bankou, banka může vydat tyto certifikáty, aby se s nimi mohlo obchodovat na zahraničním trhu. Tento způsob snižuje administrativu a zjednodušuje celý postup následného obchodování.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění je určeno k ochraně vozidla. Buď před škodami způsobenými živly nebo vzniklými v důsledku odcizení, vandalismu, havárie nebo dalších. Pokud budete mít uzavřeno havarijní pojištění, pojišťovna vám v uvedených případech vyplatí náhradu škody, která na vozidle vznikne.

Hedge fond

Hedge fond nepodléhá tak přísné regulaci. Je to fond zaměřený čistě na zisk. Právě z důvodu neregulovatelnosti je tato investice velice riziková, ale také může přinést velmi zajímavé zisky.

Hedging

Jde o způsob zajištění proti riziku. Právě kvůli možnosti hedgeování původně vznikly burzy. Význam je dvojí:

  1. Krátkodobé zajištění proti výkyvům – obchodník vstoupí do takové protipozice, ve které mu na původní pozici nevzniká žádná ztráta ani zisk. Když obchodník vlastní futures kontrakt na pšenici a očekává velké výkyvy, může kromě své původní pozice ještě vstoupit do krátké pozice s dalším kontraktem (ve výsledku má jeden kontrakt nakoupený, druhý “prodaný”). V tuto chvíli ho netrápí kam půjde kurz, protože co na jedné pozici ztratí, to na druhé vydělá. Pozice je “hedgeovaná.”
  2. Dlouhodobé zajištění – zemědělec se chce chránit před možností neúrody, a tak na začátku roku na burze “předem prodá svou úrodu.” Poté, co je kontrakt akceptovaný druhou stranou. zemědělce už nezajímají pohyby na burze, peníze za úrodu už má jisté.

Termín se nepřekládá, používá se čistě anglický termín “hedge” nebo “hedging”.

Hold

Investiční strategie “nakoupit a držet.”

Home banking

Způsob komunikace klienta s bankou přes internet. Oproti internet bance je vyžadován speciální program dodaný bankou.

Hypotéka

Úvěr fyzickým i právnickým osobám, který je zajištěný zástavním právem k nemovitosti.

IBAN (International Bank Account Number)

Mezinárodní číslo bankovního účtu daný normou ISO.

IČO

Identifikační číslo osoby je unikátní osmimístné číslo, které slouží k jednoznačnému určení podnikajícího.

Import

Je to objem zboží, služeb a dalších, které je schopen domácí stát dovézt nebo přijmout ze zahraničí.

Imprinter

Je mechanické zařízení, které snímá z embosované karty vytlačené údaje, aby je mohlo vytisknout na účtenku.

Index cen výrobců (PPI)

Ukazatel cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců, stavebních prací. Vývoj ceny PPI obyčejně signalizuje dopředu růst spotřebitelských cen.

Informační efektivnost

Závisí na tom, jak tržní ceny odrážejí všechny dostupné informace. Když bude akcie “podhodnocená,” investoři se ji budou snažit nakupovat do té doby, než cena bude alespoň rovnovážná.

Inkaso

Vyrovnání pohledávky hotovostně nebo bezhotovostně převodem z účtu na účet.

Internet banking

Jedna z metod přímého bankovnictví pro obsluhu svých bankovních produktů přes internet.

Investiční kupón

Cenný papír na jméno, který opravňuje ke koupi akcií určených k prodeji za investiční kupóny.

ISIN

Dvanácti číselné označení v mezinárodní soustavě číslování cenných papírů.

Jednorázové plnění

V pojišťovnictví je to plnění, které je zaplaceno najednou.

Jistina

Částka, kterou si klient půjčí od banky, je jistina. Jistina nezahrnuje úroky (odměna bance za poskytnutí úvěru nebo půjčky). Součet jistiny a úroků tvoří celkovou dlužnou částku, kterou je dlužník povinen bance zaplatit. Jistina se umořuje s každou měsíční splátkou hypotéky (čímž klesá) a snižují se tak i úroky, které se vypočítávají z aktuální výše jistiny (přepočítává se po každé měsíční splátce). Právě posledně zmíněná informace je motivací pro extra splátky. Ty snižují jistinu a tedy i celkově zaplacený úrok.

Kalkulace

Slouží k vypočítání cen a nákladů.

Kapitál

“Peníze, které přinášejí další peníze.” Jsou to peněžní zdroje, které se používají k tomu, aby vznikly další hodnoty.

Kapitálová přiměřenost (capital adequacy)

Vybavenost banky vlastními zdroji ve vztahu k veškerým nákladům a rizikům. Minimální hodnota je podle ČNB stanovena na 8%.

Kapitálové trhy

Jedním z druhů finančního trhu. Slouží k výměně střednědobého a dlouhodobého kapitálu pomocí forem cenných papírů a derivátů.

Karetní asociace

Je to organizace, která sdružuje vydavatele kreditních karet – tedy banky a další finanční instituce. Mezi největší patří VISA, Mastercard, American Express, JCB, Diners Club.

Klasifikovaný úvěr

“Problémový úvěr.” Úvěr, u kterého je ohroženo bezproblémové splacení. Banky na ně musí tvořit rezervy.

KOBOS

Bývalý vedlejší trh Burzy cenných papírů Praha (od listopadu 2012 nefunkční). Zkratka znamená Kontinuální Burzovní Obchodní Systém. Určený pro malé a střední investory, protože lze obchodovat jakékoli množství akcií (místo standardních lotů – 100 kusů akcií). Od prosince 2012 Pražská burza přešla na německý systém Xetra.

Koeficient navýšení

Poměr mezi skutečně zaplacenou a pořizovací cenou zboží při splátkovém prodeji.

Komoditní trhy

Umožňují nákup a prodej komodit – tedy zboží jako je pšenice, ropa, drahé kovy, energie, měny.

Kontokorentní účet

Možnost jít u běžného účtu “do mínusu.” Jde o částku, kterou může klient čerpat i v případě, že nemá dostatek prostředků.

Krátký prodej

Spekulace na pokles ceny. Za poplatek (peníze může půjčit broker za úrok) investor pořídí aktivum jako je cenný papír nebo komodita a okamžitě jej prodá někomu jinému. Investor pak nakoupí na trhu a vrátí to, co si půjčil. Rozdíl cen pak znamená pro investora zisk nebo ztrátu.

Kreditní karta

Kreditní karta je spojená s formou revolvingového úvěru. Tento úvěr může klient postupně čerpat i splácet.

Kupóny

Závazek vydavatele dluhopisu platit odměnu za držení dluhopisu.

Kurzové riziko

Riziko ztráty způsobené pohybem kurzů měn. Když bude do ČR dovážet britská firma, v případě, že česká koruna posílí, zahraniční firma dostane zaplaceno za zboží “méně” peněz, než kdyby se kurz nepohnul.

Leasing

Dohoda zavazující platit pronajímateli za užívání aktiva. V běžném životě je často chápán jen jako forma financování vozidel.

LIBID (London Interbank Bid Rate)

Sazba, za kterou si mezi sebou nabízejí volné peníze britské banky na mezibankovním trhu.

LIBOR (London Interbank Offer Rate)

Sazba, za kterou si půjčují mezi sebou britské banky na mezibankovním trhu.

Licence

Právní termín, který znamená svolení k užívání patentu nebo autorského díla.

Lichva

Obecně závazek nepřiměřený k původně půjčené částce. Jde například o půjčky s obrovskými úroky (třeba 50% denně).

LTV (hypoteční termín)

“Úvěr k hodnotě.” Jde o maximální procento, které klientovi banka půjčí na hypotéku vzhledem k ceně nemovitosti.

Majetková dividenda

Dividenda vyplácená jinak než peněžně. Například ve formě služeb nebo zboží dané firmy.

Makléř

Původně označuje konkrétní fyzickou osobu, která má licenci od ČNB k zprostředkování obchodů na burze.

Maloobchodní bankovnictví

Poskytování bankovních služeb široké veřejnosti.

Měnové (devizové) trhy

Trh pro směňování jedné měny za druhou. V zahraničí se používá termín Foreign Exchange, zkráceně forex.

Měnový kurz

Cena jedné měny za měnu druhou. Označuje se vždy v párech (báze vůči směňované měně). Tedy kurz 25 USD/CZK znamená, že na koupi jedné báze (jednoho dolaru) potřebujeme směnit 25 korun.

Mobilní bankovnictví

Jedna z možností přímého bankovnictví, kdy klient komunikuje s bankou pomocí GSM instalace v mobilním telefonu. Oproti telefonnímu bankovnictví znamená vyšší úroveň ochrany klienta.

Nadstandardní přirážka

Pojem užívaný v pojišťovnictví. Když klientův zdravotní stav neodpovídá běžným standardům pojišťovny, lze klienta pojistit právě za tuto nadstandardní přirážku.

Nahodilá událost

Neplánovaná, náhodná a nečekaná událost, kvůli které se sjednává pojištění.

Náložné listy

Cenný papír, kterým může odesilatel po dopravci požadovat vydání zásilky.

Nominální úrok

Přímo udávaná úroková míra v úvěrových podmínkách nebo při výnosech u investic.

Nulové navýšení

Speciální případ při prodeji na splátky. Klient zaplatí ve splátkách jen skutečnou pořizovací hodnotu věci, tzn. nic nepřeplatí.

Obchodní banka

Podnik, který se specializuje na obchodování s penězi a dalšími službami při úschově a pohybu peněz.

Obchodní rejstřík

Veřejný rejstřík, který sdružuje všechny zákonné informace o podnikatelích.

Opce

Smlouva mezi kupujícím a prodávajícím o tom, že kupující opce má právo nakoupit nebo prodat dohodnuté aktivum za danou cenu do určitého data.

Optimální portfolio

Takové portfolio investic, které ukazuje nejvyšší výnos vůči riziku.

P.a.

Per annum znamená latinsky “ročně.”

Peněžní trhy

Složka finančního trhu, kde se obchoduje s krátkodobými půjčkami (s dobou splatnosti do jednoho roku). Může jít o federální fondy, krátkodobé hypotéky, obchodní směnky, akceptační úvěry, depozitní certifikáty, státní úvěry a další.

Telefonní bankovnictví (Phone banking)

Jedna z forem přímého bankovnictví, kdy klient obsluhuje svůj účet a zadává platební příkazy přes hovor s proškoleným bankéřem.

PIN

Personal identification number – tedy kód, kterým je možné jednoznačně ověřit osobu k autorizaci plateb, karetních transakcí, mobilních operací a dalších.

Platební karta

Karty, které je možné použít pouze pro online transakce – tady nákupy u obchodníků a platby přes internet.

Platební příkaz k inkasu

Bezhotovostní platební metoda, která umožňuje čerpat příkazci peníze z jiného účtu.

Platební příkaz k úhradě

Lze jimi provést úhrady a platby z účtu na účet.

Podílové listy

Cenný papír, který slouží jako doklad o vlastnictví nebo spoluvlastnictví majetku v uzavřeném nebo otevřeném podílovém fondu.

Pohledávka

Oprávnění věřitele na plnění od dlužníka. Ze závazku má věřitel právo na určité plnění a dlužník má povinnost ji naplňovat.

Pohyblivá sazba

Úroková sazba, která se po dobu trvání úvěru může měnit.

Pojištění

Závazek pojistitele vyplatit náhradu škody v případě “nepříznivé události” pojištěnce.

Povinné minimální rezervy

Částka, kterou musí mít banky povinně uloženou u centrální banky dané země. Jedná se o jeden z nástrojů, jak může banka regulovat peníze v oběhu. Pokud chce například snížit počet peněz, zvýší povinné rezervy.

PRIBID (Prague Interbank Bid Rate)

Průměrná úroková sazba, za kterou si banky mohou ukládat volné peníze u ostatních bank.

PRIBOR (Prague Interbank Offered Rate)

Průměrná sazba, za kterou si jsou ochotné půjčit české banky mezi sebou na mezibankovním trhu.

Price/earning ratio (P/E)

Je to poměr mezi tržní hodnotou akcie a čistým ziskem na akcii.

Primární trhy

Na primárním trhu vydávají vydavatelé cenných papírů prvním majitelům. Zde se cenné papíry neobchodují, ale skutečně jen vydávají.

Private banking

Bankovnictví orientované na lidi s vysokými příjmy a kapitálově silné firmy. Banky jim poskytují nadstandardní bankovní služby.

Předčasné splacení

Zaplacení nebo doplacení dlužné částky ještě před domluveným termínem.

Přímé bankovnictví

Zahrnuje služby internetového, telefonního a mobilního bankovnictví, tedy obsluhu svých bankovních produktů “na dálku,” aniž by musel klient navštívit pobočku.

Přímé obchody

Je to obchod mezi členy burzy s množstvím cenin, jejichž hodnota převyšuje 200 000 korun. Cenu si účastníci dohodnou mezi sebou a může se lišit od běžného kurzu.

PUK

Personal unlocking key – heslo, které se zadává po neúspěšném zadání PIN. Slouží k odblokování.

Put option

Prodejní opce, která nabyvateli zajišťuje právo (nikoli povinnost) prodat podkladové aktivum za předem dohodnutou cenu do určitého data.

PX – 50

Oficiální index Burzy cenných papírů Praha. Počítá se čtyřikrát ročně a vychází z cen 50 nejvýznamnějších akcií na pražské burze.

Rabat (ekonomie)

Sleva nebo srážka z prodejní ceny uváděná v procentech. Může vyjadřovat například rozdíl mezi velkoobchodní a maloobchodní cenou, množstevní slevu, zaváděcí ceny nebo třeba slevy při sezónním výprodeji.

Reálná hodnota

Skutečná hodnota vzhledem ke kupní síle peněz, tedy snížená o inflaci.

Repo operace

Úvěr oproti zástavě cenných papírů

ROA (return on assets)

Ukazatel, který poměřuje zisk s celkovou kapitálovou základnou podniku, tedy jak efektivní je podnik při vydělávání peněz.

ROE (return on equity)

Vyjadřuje, kolik zisku připadá na jednu investovanou jednotku (jedna koruna, jeden dolar a podobně).

Rozptyl výnosů portfolia

Ukazuje, v jakých hranicích se bude pravděpodobně pohybovat výnos.

RPSN

Zohledňuje veškeré náklady spojené s úvěrem po dobu jednoho roku. Spotřebiteli tak efektivně umožňuje mezi sebou porovnat různé úvěry a zjistit tak jejich výhodnost.

Ručení

Zajištění závazku pro zlepšení jeho podmínek. Například při REPO operaci je úvěr zajištěný cenným papírem, při hypotéce je úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti atd.

Ručitel

Osoba, která přebere povinnosti dlužníka, pokud dlužník přestane platit nebo dodržovat závazky.

Sanace podniku

Soubor opatření, která mají zajistit ozdravení finančních záležitostí podniku.

Sazba pojistného

Je to procento z hrubé mzdy, které platí zaměstnanec nebo OSVČ na důchodové pojištění.

Segmentační teorie

Krátkodobé a dlouhodobé dluhopisy se obchodují na rozdílných trzích tak, aby jeden neovlivňoval druhý. Vychází z potřeb jednotlivých investorů.

Sekundární trhy

Trhy, na kterých se obchodují cenné papíry, které už byly vydány.

Schodek

Znamená manko u nějakého krátkodobého finančního majetku (například v pokladně).

Skladištní listy

Má povahu cenného papíru a umožňuje vydání skladované věci.

Směnky

Je formou dokonalého (jsou na ní uvedené všechny nutné informace) a abstraktního (nezjišťují se důvody vzniku závazku) cenného papíru. Má platební a zajišťovací funkci.

Splátka

Pravidelná platba, kterou dlužník uhrazuje svůj závazek.

Splátkové období

Doba, ve které se postupně splácí úvěr podle předem stanovených jednotlivých splátek.

Splátkový kalendář

Také zvaný jako amortizační plán určuje kdy a v jakých splátkách dlužník uhrazuje svůj dluh nebo jiný závazek.

Splátkový prodej

Znamená pořízení movitého majetku, který je financován úvěrem od společnosti, která majetek prodává.

Spot

  1. Okamžitá cena.
  2. Trh, kde se obchodují finanční nástroje s vypořádáním v co nejbližším termínu.

Spotová výnosová křivka

Je to závislost mezi očekávaným výnosem do určité doby splatnosti a samotnou splatností.

Spotřební (spotřebitelský) úvěr

Nepodnikatelský úvěr pro jednotlivce, zpravidla určený k nákupu spotřebního zboží.

Stagflace

Kombinace vysoké inflace a současné stagnace ekonomiky. Anglický termín je “stagflation” (složenina stagnace a inflace).

Stavební spoření

Jedna z forem spoření, která umožňuje široké veřejnosti spořit a zároveň řešit zajištění financování bydlení.

Střední výnos portfolia

Očekávaný výnos portfolia. Počítá se jako vážený průměr jednotlivých složek.

Swap

Smlouva mezi dvěma stranami o vzájemné výměně aktiv nebo cenných papírů za předem dohodnutých podmínek.

SWIFT

Počítačově řízený systém pro přenos dat mezi bankami a nefinančními i finančními firmami. Slouží především v mezinárodním platebním styku.

Šek

Bankovní formulář, ze kterého se po vyplnění náležitých údajů stává platební prostředek. Je to krátkodobý cenný papír. Šek slouží jako písemný příkaz bance, aby vyplatila peníze tomu, kdo šek předloží (pokud není psaný na konkrétní jméno).

Talon

Součást kupónového archu. Umožňuje další dotisk kupónového archu, pokud je spotřebován.

Tantiémy

Podíl na zisku podobný dividendě; vyplácí se jen u společností s ručením omezeným.

Technická analýza

Používá se k vyhodnocování a předpovídání cenových pohybů pomocí zkoumání minulých cenových pohybů a různých opakujících se událostí.

Termínový (termínovaný) vklad

Možnost více zhodnotit své peníze (vyšším úrokem než na běžném nebo spořícím účtu), ovšem se závazkem, že klient své peníze nebude po nějakou dobu vybírat.

Trvalý příkaz

Používá se pro opakující platby za stále stejných podmínek – tedy na stejný účet příjemce, stejné identifikační údaje i stejná částka.

Účetní odpisy

Účetní odpis se zahrnuje do nákladů firmy. Počítá se měsíčně podle předem stanovených pravidel.

UNIVYC

Zkratka pro pražské univerzální vypořádací centrum Pražské burzy. Mimo jiné se také zabývá mimoburzovními obchody, poradenskou činností a službami spojenými s úschovou a správou cenných papírů.

Úroková sazba

Zvýšení půjčené částky peněz za určité období vyjádřené v procentech. Určuje, kolik z jistiny musí dlužník zaplatit za stanovené období trvání úvěru.

Úvěrové hodnocení (Rating)

Hodnocení úvěrového rizika jednotlivých společností a různých druhů emisí cenných papírů je velmi složité. Existuje řada specializovaných společností, které se zabývají jen vyhodnocováním úvěrových rizik. Mezi největší a nejznámější patří Moody’s, Standard and Poor a Fitch and Co.

Valná hromada

Nejvyšší orgán obchodní společnosti nebo právnické osoby, která dělá nejdůležitější rozhodnutí. V pravidelných intervalech (minimálně jednou ročně) se scházejí akcionáři s výborem nebo představenstvem.

Valuty

Peníze zahraničních měn v hotovosti (bankovky i mince).

Vázaný účet

Typ účtu, kdy banka, kupující a prodávající mezi sebou uzavřou dohodu o převodu prostředků. Na vše dohlíží banka.

Je to alternativa k notářským účtům, kdy je potřeba nějakým způsobem zabezpečit přesuny velkých částek (například při prodeji domu). Jakmile dojde k naplnění všech podmínek smlouvy (například převod vlastnických práv), pak teprve dojde k vyplacení peněz.

Věčný dluhopis (Konzola)

Vyplácí kupóny po neomezenou dobu.

Velkoobchodní bankovnictví

Bankovní služby nabízené velkým podnikům, investičním společnostem, vládním agenturám, penzijním fondům apod.

Věřitel

Věřitel má pohledávku u dlužníka, dlužník dluží věřiteli. Označení vzniklo z toho, že půjčující “věří” dlužníkovi, že dluh vrátí.

Vinkulace

Znamená určité omezení dispozičních práv. K nakládání s předmětem lze například jen pomocí hesla, souhlasu další osoby nebo použití pouze pro určitý účel.

  • U cenných papírů znamená vinkulace, že s převodem cenin musí souhlasit emitent.
  • U pojištění znamená vyplacení pojistného třetí osobě.
  • U vkladů jde o bezpečnostní pojistku, protože kupec nemůže vázaný vklad nijak jinak utratit.

Vklad

Vklad je forma smlouvy o složení prostředků bankovnímu ústavu (bance, spořitelně, záložně) s tím, že je peněžní ústav vyplatí i s úroky.

Vkladní knížka

Jedna z nejstarších forem spoření vůbec. V konkurenci dalších produktů ustoupily do pozadí a dnes se prakticky nevyskytují.

Volatilita

Míra kolísání podkladového aktiva nebo výnosu. Vyjadřuje míru rizika investice. Používají se buď absolutní hodnoty nebo relativní.

Výnos do splatnosti (Yield to maturity – YTM)

Představuje celkový výnos dluhopisu, pokud jej investor koupí za tržní cenu a drží do data splatnosti.

Výpis z účtu

Bankovní dokument, který je dokladem o veškerých finančních pohybech na účtu klienta.

Zajištění úvěru

Zvýšení bezpečnosti úvěru tím, že dlužník dá do zástavy oproti úvěru movitou nebo nemovitou věc.

Zajišťovna

Právnická osoba, která přebírá na základě smluv určitou část rizik pojišťoven.

Zatímní listy

Cenný papír, který může vydávat akciová společnost.

Zůstatek na účtu

Částka, která je v daném okamžiku na účtu klienta.