FKI fondy

Možnost vyššího zhodnocení

Fondy kvalifikovaných investorů (FKI) jsou jedním z typů investičních fondů. Jsou specifické tím, že do nich mohou vstupovat pouze kvalifikovaní investoři. Kvalifikovaný investor musí splnit dvě základní podmínky: (1) prokázat své zkušenosti s investování; (2) minimální investice 125 OOO €. Dále je také vyžadováno písemné potvrzení faktu, že daná investice odpovídá investorovu finančnímu zázemí, investičním cílům, znalostem a zkušenostem. Jsou to fondy jak pro právnické tak fyzické osoby a řídí se § 272 zákona č. 240/2013 Sb.

FKI fondy | Kiwi partners

Díky vyšším nárokům na investory mají fondy kvalifikovaných investorů větší volnost ve správě aktiv

Mimo fondy investující do tradičních cenných papírů (akcie, dluhopisy) najdete FKI investující např. do nemovitostí, půdy, obnovitelných zdrojů energie nebo uměleckých a sběratelských předmětů. Tyto investice jsou někdy těžko předvídatelné a těžce ocenitelné. Navíc s sebou nesou řadu specifických rizik. Právě z tohoto důvodu jsou kladeny na investory vyšší nároky. Na druhou stranu podobné strategie obvykle příliš nekorelují s výnosy tradičních investičních tříd (akcie, dluhopisy), a proto může jít o vhodnou formu diverzifikace portfolia.

Výhody fondů kvalifikovaných investorů?

  • Ekonomickou výhodu jistě představuje zvýhodněné zdanění fondů: korporátní daň 5% ze zisku oproti standardním 19% + daň z příjmů fyzických osob je 0 % při odkupu po 3 letech oproti standardním 15% u dividend.
  • Možnosti zaměření investic FKI jsou velmi široké (cenné papíry, nemovitosti, obnovitelné zdroje, pohledávky, půjčky, ochranné známky, umělecké předměty atd.).
FKI fondy | Kiwi partners
  • FKI je efektivní, transparentní a kontrolovaný nástroj pro spolupráci menšího i většího množství investorů sdílejících určitý investiční cíl.
  • Ve srovnání se strukturami mezinárodního daňového plánování jsou přednostmi FKI nižší daňová a právní rizika, průhlednější a jednodušší správa a odpadající obtíže s repatriací zisků a kolizemi právních řádů.
  • Statut FKI definuje podmínky pro investice i vztahy mezi akcionáři, proto omezuje kontrolními mechanismy rizikovost investic a činnost managementu fondu.