Dluhopisy

Obligace / cenné papíry

Co je dluhopis? jaké jsou jeho výhody a nevýhody?

Dluhopisy jsou dluhové nástroje s pevným výnosem, které se v podstatě rovnají půjčce investora společnosti nebo vládní agentuře. Dluhopis je podobný dluhopisu I.O.U. a obsahuje údaje o úrokových sazbách, podmínkách a termínech splátek. Dlužník se zavazuje splatit půjčku k určitému datu v budoucnosti a provádět kupónové platby po celou dobu trvání půjčky, často dvakrát ročně.

Dluhopisy | Kiwi partners

Jak fungují dluhopisy?

Společnosti nebo vlády vydávají dluhopisy, když chtějí získat peníze, například na refinancování dluhu, financování nových projektů nebo udržení provozu. Je to v podstatě půjčka, takže když investoři kupují dluhopis, půjčují peníze společnosti nebo vládě, která jej vydala. Každý dluhopis je opatřen datem splatnosti a podmínkami výplaty úroků.

Úroková platba se obecně označuje jako kupón a dlouhodobější dluhopisy obvykle vyplácejí vyšší kupóny vzhledem k delší době trvání úvěrového závazku. Dluhopisy se obvykle obchodují na mimoburzovním trhu (OTC) a mají nominální hodnotu, která se také nazývá jmenovitá hodnota. Pokud se dluhopis obchoduje za nižší než nominální hodnotu, říká se, že se prodává s diskontem. Když se dluhopis obchoduje za cenu vyšší než nominální hodnota, říká se, že se obchoduje s prémií.

Při emisi dluhopisů je cena zpravidla stanovena na úrovni nominální hodnoty. Postupem času se reálná hodnota, kterou investoři přisuzují cenám dluhopisů, mění a hlavním faktorem těchto cenových pohybů jsou změny úrokových sazeb. Mezi pohybem úrokových sazeb a cenami dluhopisů existuje inverzní vztah. Pokud se úrokové sazby zvyšují, ceny dluhopisů zpravidla klesají. Pokud se úrokové sazby sníží, ceny dluhopisů obecně vzrostou.

Pro pochopení tohoto inverzního vztahu uvažujme dluhopis s nominální hodnotou 1000 USD, který byl vydán v době, kdy úrokové sazby činily 4 %. To by znamenalo, že majiteli dluhopisu bude ročně vyplaceno 40 USD v kupónech (4 % z 1000 USD). Pokud úrokové sazby následně vzrostly ze 4 % na 5 %, mohou nyní noví investoři získat 50 USD z ročních kupónů na nový dluhopis s nominální hodnotou 1000 USD a stejnou splatností. V důsledku toho vypadá dřívější dluhopis, který vyplácí pouze 40 USD ročních kupónů, mnohem méně atraktivně než ten, který vyplácí 50 USD ročních kupónů. Z tohoto důvodu by investoři již nebyli ochotni zaplatit 1000 USD za dluhopis, který vyplácí pouze 40 USD ročně. Místo toho by měli zájem koupit tento dluhopis pouze se slevou, za cenu nižší než 1000 USD.

Cenu, kterou jsou investoři ochotni za dluhopis zaplatit, ovlivňují i další faktory, například změny v úvěrové kvalitě. Pokud se určitému emitentovi dluhopisů zvýší úvěrový rating, investoři budou obvykle ochotni zaplatit za konkrétní dluhopis od tohoto emitenta vyšší cenu než dříve. To obvykle způsobí zvýšení ceny dluhopisu. Na druhé straně, pokud dojde ke snížení úvěrového ratingu, budou investoři považovat dluhopisy od tohoto emitenta za rizikovější a budou požadovat vyšší potenciální výnos. To obvykle způsobí pokles ceny dluhopisu, protože dluhopisy s vyšším výnosem budou mít nižší cenu.

Některé dluhopisy jsou splatné na požádání, což znamená, že je společnost nebo vláda může splatit před dosažením jejich splatnosti.

Tip: Dluhopisy jsou v podstatě půjčky poskytnuté investorem společnosti nebo vládě. Dluhopisy jsou spojeny s pravidelnými výplatami úroků a datem splatnosti. Datum splatnosti je okamžik, kdy bude splacena jistina.

Jaký je rozdíl mezi akciemi a dluhopisy?

Dluhopis je podobný druh investice jako akcie, ale akcie představují malou část společnosti, zatímco dluhopisy představují půjčku společnosti nebo vládě. Držitelé dluhopisů obvykle dostávají předem stanovené platby, pokud není kupónová sazba pohyblivá, a známou hodnotu při splatnosti. Naproti tomu výnosy akcionářů jsou méně jisté a do značné míry závisí na finančním úspěchu společnosti.

Akcie jsou obecně rizikovější a volatilnější než dluhopisy, což dává smysl vzhledem k tomu, že dluhopisy mají obvykle předepsané výnosy, zatímco vlastnictví samotné společnosti je vystaveno velkému potenciálu růstu a riziku poklesu. Akcioví investoři aktivně oceňují potenciál růstu nebo riziko poklesu akcií, kdykoli jsou trhy otevřené, což může vést k velké volatilitě, zejména když se mění očekávání. Je také důležité vědět, že v případech, kdy se společnost dostane do platební neschopnosti, mají přednostní pohledávky držitelé dluhů a budou vyplaceni dříve než držitelé akcií.

Většina dluhopisů má pololetní výplaty kupónů, i když mohou mít výplaty jednou ročně, jednou za čtvrtletí nebo dokonce jednou měsíčně. Na druhé straně akcie mohou vyplácet dividendy, a to obvykle čtvrtletně, i když ne všechny akcie dividendy vyplácejí.

Při splatnosti dluhopisu emitent vyplatí jistinu zpět držiteli dluhopisu. Akcie se však často obchodují na dobu neurčitou, pokud společnost neodkoupí akcie zpět nebo pokud není předmětem nabídky na převzetí.

Pojmy ze světa dluhopisů, které je třeba znát

Nominální hodnota dluhopisu udává, jakou hodnotu bude mít dluhopis po dosažení splatnosti. Jmenovitá hodnota je hodnota jistiny dluhopisu, což znamená, že udává, kolik majitel dluhopisu obdrží v den jeho úplné splatnosti, pokud emitent dluhopis nevyzve k úhradě nebo jej nesplatí.

Kupónové datum je datum, kdy společnost nebo vláda vydává držitelům dluhopisů kupónové platby. Kupónová sazba se vypočítá vydělením celkové roční hodnoty kupónových plateb nominální hodnotou dluhopisu.

Datum splatnosti je datum, kdy má být dluhopis splacen, za předpokladu, že nenastanou mimořádné okolnosti.

Emisní kurz je cena, za kterou byl dluhopis původně vydán.

Junk bond je dluhopis, kterému ratingová agentura, jako je Standard and Poor’s, udělila nízký úvěrový rating. Junk bonds se také nazývají dluhopisy s vysokým výnosem, protože mají vyšší výnosy než dluhopisy investičního stupně, které mají vyšší úvěrový rating. Junk dluhopisy jsou rizikovější než dluhopisy investičního stupně, a proto mají vyšší výnos.

Typy dluhopisů

Existuje několik typů dluhopisů, včetně komunálních dluhopisů, státních dluhopisů a dluhopisů ministerstva financí USA, spořicích dluhopisů, podnikových dluhopisů, agenturních dluhopisů, dluhopisů s nulovým kupónem, konvertibilních dluhopisů a dluhopisů s možností zpětného odkupu a prodeje. Konvertibilní dluhopisy lze přeměnit na akcie, zatímco dluhopisy s prodejní opcí jsou vybaveny vloženou prodejní opcí, která dává držitelům dluhopisů možnost požadovat předčasné splacení jistiny. Agenturní dluhopisy jsou vydávány státem sponzorovaným podnikem nebo federálním ministerstvem namísto ministerstva financí. Dluhopisy s nulovým kupónem nevyplácejí úrok, ale obchodují se s velkým diskontem, což při splatnosti přináší zisk.

Výhody a nevýhody dluhopisů

Stejně jako u všech typů investic má i investice do dluhopisů své výhody a nevýhody. Na jedné straně mohou zvýšit diverzifikaci portfolia a jsou bezpečnější a méně volatilní než některé jiné investice. Podnikové dluhopisy jsou rizikovější než státní dluhopisy, i když i v rámci podnikových dluhopisů existuje řada rizik. Dluhopisy nabízejí pravidelný úrokový příjem, a proto jsou často doporučovány důchodcům, kteří jsou na úrokových příjmech závislí při úhradě životních nákladů, a.. Ceny dluhopisů také někdy rostou v důsledku nákupu bezpečného přístavu.

Na druhou stranu se úrokové sazby mění, takže některé dluhopisy jsou v různých obdobích méně atraktivní. Kromě toho mohou dluhopisy podléhat volatilitě tržního a úvěrového rizika. Ceny dluhopisů jsou nepřímo úměrné úrokovým sazbám. Vždy existuje možnost, že cena dluhopisů, které investor drží, klesne a že společnosti mohou při poklesu úrokových sazeb své dluhopisy vypovědět, aby si zajistily atraktivnější úrokovou sazbu u nové emise dluhopisů.

Tip: Jednou z největších výhod dluhopisů je, že se z nich pravidelně vyplácejí úroky, ale vždy existuje možnost, že se úrokové sazby zvýší, což sníží hodnotu dluhopisu v nejbližším období.

Mnoho dluhopisů, těch nejlikvidnějších, je možné obchodovat i spekulativně pomocí futures, případně CFD a ETF.

Dluhopisy | Kiwi partners

Státní nebo firemní dluhopisy?

Kromě státních dluhopisů investoři nakupují i ​​firemní dluhopisy. Některé z nich jsou velmi bezpečné (například McDonalds) a jiné jsou vysoce rizikové – tzv. high yields. Ty poskytují vysoký výnos, ale jejich cena může výrazně kolísat, což je problémem v situacích, kdy chce investor uzavřít své pozice. Tehdy může dosáhnout vysoké ztráty.

Jak nakupovat dluhopisy

Investoři mohou dluhopisy koupit prostřednictvím online makléře od investorů, kteří je chtějí prodat. Je možné získat slevu z nominální hodnoty dluhopisu jeho nákupem přímo od investiční banky, která upisuje prvotní nabídku dluhopisů. Investoři mohou také získat expozici vůči dluhopisům prostřednictvím podílového fondu nebo fondu obchodovaného na burze, který investuje výhradně do dluhopisů. A konečně, dluhopisy lze koupit přímo od vlády prostřednictvím internetových stránek Treasury Direct.

Při zvažování, které dluhopisy koupit, by investoři měli posoudit, zda je pravděpodobné, že dlužník bude schopen peníze splatit i s úroky. Investoři často sledují úvěrovou kvalitu emitenta a.. Moody’s, Fitch a Standard & Poor’s jsou tři velké ratingové agentury. Nejvyšší rating je AAA a od něj se odvíjí množství nižších ratingů, podobně jako ve školách.

Investoři by měli vždy zvážit, zda je vhodná doba pro nákup dluhopisů. Dluhopisy jsou důležitou součástí diverzifikace, a proto by investoři mohli chtít mít ve svých portfoliích nějaké po většinu času. Pokud se však dluhopisy nacházejí na medvědím trhu, investoři by měli být opatrní, pokud jde o nové přírůstky do portfolia.

Jak vypočítat výnos dluhopisů

Pro výpočet výnosu dluhopisu vydělí investoři roční kupónovou platbu cenou dluhopisu. Výnos se mění vždy, když se mění cena, za kterou se dluhopis prodává. Pokud například investor koupí dluhopis v nominální hodnotě za 1 000 USD a dluhopis vyplácí 100 USD ročně po dobu 10 let, výnos v tomto případě činí 10 %. Pokud však investor dluhopis prodá za 800 USD, výnos se zvýší na 12,5 %. (=$100/$800)

Často kladené otázky

Podléhají úroky ze spořicích dluhopisů zdanění?

Veškeré úroky získané ze spořicích dluhopisů podléhají federální dani z příjmu, nikoli však státní nebo místní dani z příjmu. Investoři se však mohou vyhnout placení daní z úroků získaných ze spořicích dluhopisů série EE a série I při jejich splacení, pokud peníze použijí na kvalifikované vysokoškolské vzdělání pro sebe, svého manžela/manželku nebo závislé osoby. Stejné zdanění platí i pro ostatní dluhopisy, přičemž všechny úrokové platby podléhají federální dani z příjmu, ale nikoli státní nebo místní dani z příjmu.

Jsou dluhopisy bezpečné?

Dluhopisy jsou obecně považovány za bezpečnou investici, zejména ty, které mají investiční stupeň. Ale stejně jako všechny investice, i dluhopisy vždy představují určité riziko. Dluhopisy se obchodují mimo burzu prostřednictvím makléře a mnoho makléřů si za ně účtuje přirážky. Jedním z hlavních rizik investice do dluhopisů je riziko úrokové sazby. Protože ceny dluhopisů jsou nepřímo úměrné úrokovým sazbám, když sazby rostou, ceny dluhopisů klesají. Dluhopisy, které byly vydány před zvýšením úrokových sazeb, se stanou neatraktivními ve srovnání s nově vydanými dluhopisy. K dalším rizikům patří reinvestiční riziko, které nastává, pokud je třeba výnosy z dluhopisu investovat do cenného papíru s nižším výnosem, než jaký dluhopis původně poskytoval. Riziko zpětného odkupu popisuje riziko, že společnosti vyvolají dluhopis před datem jeho splatnosti, zastaví výplatu úroků a znovu vydají nové dluhopisy s nižšími úrokovými platbami. Riziko selhání popisuje riziko, že by společnost mohla nesplácet své dluhopisy. Rizikem je také inflace, protože ta snižuje reálnou hodnotu plateb dluhopisu.

Měli byste investovat do dluhopisů?

Stejně jako u všech investic by investoři měli zvážit rizika investice do dluhopisů a porovnat je s potenciálními výnosy. Dluhopisy jsou obvykle důležitou součástí diverzifikovaného portfolia. Na jedné straně dluhopisy poskytují stabilní platby a jsou méně rizikové než některé jiné investice, například akcie. Na druhé straně dluhopisy čelí riziku úrokové sazby, inflačnímu riziku a riziku reinvestice.