Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře výslovně potvrzuji, že jsem se v plném rozsahu seznámil s níže uvedenými informacemi a dále, že jsem učinil(a) a udělil(a) osobně (nikoli v zastoupení jinou osobou) níže uvedená prohlášení a souhlasy a současně potvrzuji, že veškeré výše uvedené identifikační údaje mé osoby, příp. mých nezletilých dětí jsou přesnými a pravými údaji identifikujícími moji osobu či moje nezletilé děti.

Provozovatelem těchto webových stránek a držitelem autorských práv je společnost Kiwi partners s.r.o., Lublaňská 667/42 120 00, Praha 2 – Vinohrady, IČO 08508810.

Finanční služby

Finanční služby v oblasti pojištění, investic, doplňkového penzijního spoření a spotřebitelských úvěrů propagované a nabízené na tomto webu poskytují jednotliví poradci jako fyzické osoby, kteří v oblasti pojištění jsou registrovaní jako podřízení pojišťovací zprostředkovatelé pojišťovacího agenta podle zákona č. 38/2004 Sb., v oblasti investic a doplňkového penzijního spoření a spotřebitelských úvěrů jako vázaní zástupci investičního zprostředkovatele a samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru podle zákona č. 256/2004 Sb. a 257/2016 Sb. společnosti SAB servis s.r.o., IČO: 24704008, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Jungmannova 748/30, PSČ 11000.

Informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů):

1. totožnost a kontaktní údaje správce: SAB servis, s.r.o., se sídlem Praha 1 – Nové Město, Jungmannova 748/30, PSČ 11000, IČO: 24704008, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 167427

2. účely zpracování osobních údajů:

a. poskytování služeb spočívajících ve zprostředkování uzavírání smluv, zejména zprostředkování pojištění, poskytování investičních služeb, zprostředkování spotřebitelských úvěrů;

b. plnění zákonných povinností správce jako investičního zprostředkovatele, pojišťovacího agenta a samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru vyplývajících ze zvláštních předpisů (např. zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 256/2004 Sb., zákona č. 247/2016 Sb., zákona č. 253/2008 Sb.);

c. ukládání a uchovávání osobních údajů v databázi klientů (zákazníků) správce a současné předávání a sdílení osobních údajů s příjemci uvedenými pod bodem 4. níže;

d. vnitřní potřeby, zejména ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů a optimalizace poskytovaných služeb a produktů;

e. obchodní a (tele)marketingové, zejména nabízení služeb včetně zasílání obchodních sdělení, informování o produktech a službách, a to včetně cílených nabídek produktů a služeb založených na automatizovaném zpracování osobních údajů, vč. profilování.

3. právní základy zpracování:

souhlas subjektu údajů, plnění zákonných (právních) povinností správce (zejm. dle bodu 2. b. výše)

4. kategorie příjemců osobních údajů:

osoby fyzické či právnické tvořící se správcem koncern a třetí osoby spolupracující se správcem; smluvní partneři správce, tj. zejména podřízení pojišťovací zprostředkovatelé anebo vázaní zástupci správce; obchodní partneři správce, tj. osoby, které zastupuje správce při uzavírání smluv se subjektem údajů, zejména banky, pojišťovny, investiční společnosti a fondy, penzijní společnosti, poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, zdravotní pojišťovny, družstevní záložny; orgány veřejné moci při plnění zákonných povinností správce, např. Česká národní banka, Ministerstvo financí České republiky, Finanční analytický úřad.

5. osobní údaje nebudou předávány do států mimo EU, ani mezinárodní organizaci.

6. doba, po kterou budou osobní údaje uloženy (zpracovávány):

po dobu využívání služeb správce, vždy však do odvolání souhlasu se zpracováním, v případě údajů potřebných pro plnění zákonných povinností správce po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy

7. upozorňujeme Vás na Vaše právo:

a. požadovat po správci kdykoli přístup k Vašim osobním údajům;

b. požadovat po správci kdykoli opravu Vašich osobních údajů nebo jejich výmaz, popř. omezení jejich zpracování;

c. dále máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů;

d. na přenositelnost osobních údajů (resp. požádat o přenos Vašich osobních údajů přímo jinému správci);

e. kdykoli odvolat Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, aniž je tím ovšem dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;

f. podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz;

8. dále Vás upozorňujeme na skutečnost, že poskytnutí Vašich osobních údajů je (smluvním) předpokladem toho, abychom Vám mohli poskytnout poradenské či další služby v plném rozsahu, tzn., že bez poskytnutí osobních údajů může dojít k omezení rozsahu služeb poskytovaných Vaší osobě.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a s šířením obchodních sdělení

Prohlašuji, že jsem si v plném rozsahu prostudoval(a) informace poskytnuté mi v tomto dokumentu výše, a že jsem těmto informacím, včetně svých práv v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů plně porozuměl(a), přičemž na tomto základě tímto uděluji SAB servis, s.r.o., se sídlem Praha 1 – Nové Město, Jungmannova 748/30, PSČ 11000, IČO: 24704008 svůj svobodný, informovaný a výslovný souhlas s tím, aby veškeré mnou poskytnuté osobní údaje, vč. osobních údajů mého nezletilého dítěte, tj. zejména jméno, příjmení, datum narození, RČ, adresa bydliště, telefonní číslo – mobilní/pevná linka, e-mailová adresa či jiný tzv. elektronický kontakt, včetně tzv. zvláštní kategorie osobních údajů, tj. údajů o mém zdravotním stavu, byly jím zpracovávány k účelům uvedeným výše pod bodem 2.

Tento svůj souhlas uděluji správci na dobu neurčitou, tj. až do jeho odvolání.

Dále uděluji správci souhlas s elektronickou formou komunikace a žádám, aby elektronická komunikace, vč. zasílání jakýchkoli přístupových či ověřovacích hesel či kódů, byla správcem s mojí osobou vedena výlučně prostřednictvím elektronických kontaktů, které jsem uvedl ve formuláři.

Souhlasím s tím, aby správce zpracovával tyto moje elektronické kontakty též za účelem elektronické komunikace s mojí osobou, a výslovně prohlašuji, že se jedná o moje osobní kontaktní údaje, když k předanému mobilnímu číslu a e-mailové adrese mám přístup pouze

já osobně a zavazuji se provést nezbytná opatření k tomu, abych zamezil(a) možnosti zneužití těchto komunikačních prostředků třetí osobou.

Pro případ, že neudělím souhlas se zpracováním svého mobilního telefonního čísla a e-mailové adresy pro účely elektronické formy komunikace, beru na vědomí, že komunikace se správcem může probíhat výlučně písemnou formou (poštou).Současně uděluji dle zákona č. 480/2004 Sb. správci souhlas k občasnému elektronickému zasílání sdělení (novinky z oblasti financí, informace o činnosti správce, nabídky) na mou e-mailovou adresu či jiný elektronický kontakt. Jsem si vědom(a) svého práva tento souhlas kdykoli odvolat.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře výslovně potvrzuji, že jsem se v plném rozsahu seznámil s níže uvedenými informacemi a dále, že jsem učinil(a) a udělil(a) osobně (nikoli v zastoupení jinou osobou) níže uvedená prohlášení a souhlasy a současně potvrzuji, že veškeré výše uvedené identifikační údaje mé osoby, příp. mých nezletilých dětí jsou přesnými a pravými údaji identifikujícími moji osobu či moje nezletilé děti.

Provozovatelem těchto webových stránek a držitelem autorských práv je společnost Kiwi partners s.r.o., Lublaňská 667/42 120 00, Praha 2 – Vinohrady, IČO 08508810.

Finanční služby

Finanční služby v oblasti pojištění, investic, doplňkového penzijního spoření a spotřebitelských úvěrů propagované a nabízené na tomto webu poskytují jednotliví poradci jako fyzické osoby, kteří v oblasti pojištění jsou registrovaní jako podřízení pojišťovací zprostředkovatelé pojišťovacího agenta podle zákona č. 38/2004 Sb., v oblasti investic a doplňkového penzijního spoření a spotřebitelských úvěrů jako vázaní zástupci investičního zprostředkovatele a samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru podle zákona č. 256/2004 Sb. a 257/2016 Sb. společnosti SAB servis s.r.o., IČO: 24704008, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Jungmannova 748/30, PSČ 11000.

Informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů):

1. totožnost a kontaktní údaje správce: SAB servis, s.r.o., se sídlem Praha 1 – Nové Město, Jungmannova 748/30, PSČ 11000, IČO: 24704008, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 167427

2. účely zpracování osobních údajů:

a. poskytování služeb spočívajících ve zprostředkování uzavírání smluv, zejména zprostředkování pojištění, poskytování investičních služeb, zprostředkování spotřebitelských úvěrů;

b. plnění zákonných povinností správce jako investičního zprostředkovatele, pojišťovacího agenta a samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru vyplývajících ze zvláštních předpisů (např. zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 256/2004 Sb., zákona č. 247/2016 Sb., zákona č. 253/2008 Sb.);

c. ukládání a uchovávání osobních údajů v databázi klientů (zákazníků) správce a současné předávání a sdílení osobních údajů s příjemci uvedenými pod bodem 4. níže;

d. vnitřní potřeby, zejména ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů a optimalizace poskytovaných služeb a produktů;

e. obchodní a (tele)marketingové, zejména nabízení služeb včetně zasílání obchodních sdělení, informování o produktech a službách, a to včetně cílených nabídek produktů a služeb založených na automatizovaném zpracování osobních údajů, vč. profilování.

3. právní základy zpracování:

souhlas subjektu údajů, plnění zákonných (právních) povinností správce (zejm. dle bodu 2. b. výše)

4. kategorie příjemců osobních údajů:

osoby fyzické či právnické tvořící se správcem koncern a třetí osoby spolupracující se správcem; smluvní partneři správce, tj. zejména podřízení pojišťovací zprostředkovatelé anebo vázaní zástupci správce; obchodní partneři správce, tj. osoby, které zastupuje správce při uzavírání smluv se subjektem údajů, zejména banky, pojišťovny, investiční společnosti a fondy, penzijní společnosti, poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, zdravotní pojišťovny, družstevní záložny; orgány veřejné moci při plnění zákonných povinností správce, např. Česká národní banka, Ministerstvo financí České republiky, Finanční analytický úřad.

5. osobní údaje nebudou předávány do států mimo EU, ani mezinárodní organizaci.

6. doba, po kterou budou osobní údaje uloženy (zpracovávány):

po dobu využívání služeb správce, vždy však do odvolání souhlasu se zpracováním, v případě údajů potřebných pro plnění zákonných povinností správce po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy

7. upozorňujeme Vás na Vaše právo:

a. požadovat po správci kdykoli přístup k Vašim osobním údajům;

b. požadovat po správci kdykoli opravu Vašich osobních údajů nebo jejich výmaz, popř. omezení jejich zpracování;

c. dále máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů;

d. na přenositelnost osobních údajů (resp. požádat o přenos Vašich osobních údajů přímo jinému správci);

e. kdykoli odvolat Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, aniž je tím ovšem dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;

f. podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz;

8. dále Vás upozorňujeme na skutečnost, že poskytnutí Vašich osobních údajů je (smluvním) předpokladem toho, abychom Vám mohli poskytnout poradenské či další služby v plném rozsahu, tzn., že bez poskytnutí osobních údajů může dojít k omezení rozsahu služeb poskytovaných Vaší osobě.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a s šířením obchodních sdělení

Prohlašuji, že jsem si v plném rozsahu prostudoval(a) informace poskytnuté mi v tomto dokumentu výše, a že jsem těmto informacím, včetně svých práv v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů plně porozuměl(a), přičemž na tomto základě tímto uděluji SAB servis, s.r.o., se sídlem Praha 1 – Nové Město, Jungmannova 748/30, PSČ 11000, IČO: 24704008 svůj svobodný, informovaný a výslovný souhlas s tím, aby veškeré mnou poskytnuté osobní údaje, vč. osobních údajů mého nezletilého dítěte, tj. zejména jméno, příjmení, datum narození, RČ, adresa bydliště, telefonní číslo – mobilní/pevná linka, e-mailová adresa či jiný tzv. elektronický kontakt, včetně tzv. zvláštní kategorie osobních údajů, tj. údajů o mém zdravotním stavu, byly jím zpracovávány k účelům uvedeným výše pod bodem 2.

Tento svůj souhlas uděluji správci na dobu neurčitou, tj. až do jeho odvolání.

Dále uděluji správci souhlas s elektronickou formou komunikace a žádám, aby elektronická komunikace, vč. zasílání jakýchkoli přístupových či ověřovacích hesel či kódů, byla správcem s mojí osobou vedena výlučně prostřednictvím elektronických kontaktů, které jsem uvedl ve formuláři.

Souhlasím s tím, aby správce zpracovával tyto moje elektronické kontakty též za účelem elektronické komunikace s mojí osobou, a výslovně prohlašuji, že se jedná o moje osobní kontaktní údaje, když k předanému mobilnímu číslu a e-mailové adrese mám přístup pouze

já osobně a zavazuji se provést nezbytná opatření k tomu, abych zamezil(a) možnosti zneužití těchto komunikačních prostředků třetí osobou.

Pro případ, že neudělím souhlas se zpracováním svého mobilního telefonního čísla a e-mailové adresy pro účely elektronické formy komunikace, beru na vědomí, že komunikace se správcem může probíhat výlučně písemnou formou (poštou).Současně uděluji dle zákona č. 480/2004 Sb. správci souhlas k občasnému elektronickému zasílání sdělení (novinky z oblasti financí, informace o činnosti správce, nabídky) na mou e-mailovou adresu či jiný elektronický kontakt. Jsem si vědom(a) svého práva tento souhlas kdykoli odvolat.