Komentář specialisty fotka

Co je dluhopis? Jaké jsou jeho výhody a nevýhody?

Dluhopisy jsou dluhové nástroje s pevným výnosem, které se v podstatě rovnají půjčce investora společnosti nebo vládní agentuře. Dluhopis obsahuje údaje o úrokových sazbách, podmínkách a termínech splátek. Dlužník se zavazuje splatit půjčku k určitému datu v budoucnosti a provádět kupónové platby po celou dobu trvání půjčky.

Jak funguje dluhopis?

Společnosti nebo vlády vydávají dluhopisy, když chtějí získat peníze, například na refinancování dluhu, financování nových projektů nebo udržení provozu. Je to v podstatě půjčka, takže když investoři kupují dluhopis, půjčují peníze společnosti nebo vládě, která jej vydala. Každý dluhopis je opatřený datem splatnosti a podmínkami výplaty úroků.

Úroková platba se obecně označuje jako kupón a dlouhodobější dluhopisy obvykle vyplácejí vyšší kupóny vzhledem k delší době trvání úvěrového závazku. Dluhopisy se obvykle obchodují na mimoburzovním trhu (OTC) a mají nominální hodnotu, která se také nazývá jmenovitá hodnota. Pokud se dluhopis obchoduje za nižší než nominální hodnotu, říká se, že se prodává s diskontem. Když se dluhopis obchoduje za cenu vyšší než nominální hodnota, říká se, že se obchoduje s prémií.

Při emisi dluhopisů se cena zpravidla stanovuje na úrovni nominální hodnoty. Postupem času se reálná hodnota, kterou investoři přisuzují cenám dluhopisů, mění. Hlavní faktor těchto cenových pohybů je změna úrokových sazeb. Mezi pohybem úrokových sazeb a cenami dluhopisů existuje inverzní vztah. Pokud se úrokové sazby zvyšují, ceny dluhopisů zpravidla klesají. Pokud se úrokové sazby sníží, ceny dluhopisů obecně vzrostou.

Inverzní vztah: příklad

Pro pochopení tohoto inverzního vztahu uvažujme dluhopis s nominální hodnotou 1000 CZK, který byl vydán v době, kdy úrokové sazby činily 4 %. To by znamenalo, že majiteli dluhopisu bude ročně vyplaceno 40 CZK v kupónech (4 % z 1000 CZK). Pokud úrokové sazby následně vzrostly ze 4 % na 5 %, mohou nyní noví investoři získat 50 CZK z ročních kupónů na nový dluhopis s nominální hodnotou 1000 CZK a stejnou splatností. V důsledku toho vypadá dřívější dluhopis, který vyplácí pouze 40 CZK ročních kupónů, mnohem méně atraktivně než ten, který vyplácí 50 CZK ročních kupónů. Z tohoto důvodu již investoři nejsou ochotni zaplatit 1000 CZK za dluhopis, který vyplácí pouze 40 CZK ročně. Místo toho by měli zájem koupit tento dluhopis pouze se slevou, za cenu nižší než 1000 CZK.

Cenu, kterou jsou investoři ochotni za dluhopis zaplatit, ovlivňují i další faktory, například změny v úvěrové kvalitě. Pokud se určitému emitentovi dluhopisů zvýší úvěrový rating, investoři budou obvykle ochotni zaplatit za konkrétní dluhopis od tohoto emitenta vyšší cenu než dříve. To obvykle způsobí zvýšení ceny dluhopisu. Na druhé straně, pokud dojde ke snížení úvěrového ratingu, budou investoři považovat dluhopisy od tohoto emitenta za rizikovější a budou požadovat vyšší potenciální výnos. To obvykle způsobí pokles ceny dluhopisu, protože dluhopisy s vyšším výnosem budou mít nižší cenu.

Některé dluhopisy jsou splatné na požádání, což znamená, že je společnost nebo vláda může splatit před dosažením jejich splatnosti.

Jaký je rozdíl mezi akciemi a dluhopisy?

Dluhopis je podobný druh investice jako akcie, ale akcie představují malou část společnosti, zatímco dluhopisy představují půjčku společnosti nebo vládě. Držitelé dluhopisů obvykle dostávají předem stanovené platby, pokud není kupónová sazba pohyblivá, a znají také hodnotu při splatnosti. Naproti tomu výnosy akcionářů jsou méně jisté a do značné míry závisí na finančním úspěchu společnosti.

Akcie jsou obecně rizikovější a volatilnější než dluhopisy, což dává smysl vzhledem k tomu, že dluhopisy mají obvykle předepsané výnosy, zatímco vlastnictví samotné společnosti je vystaveno velkému potenciálu růstu a riziku poklesu. Akcioví investoři aktivně oceňují potenciál růstu nebo riziko poklesu akcií, kdykoli jsou trhy otevřené, což může vést k velké volatilitě, zejména když se mění očekávání. Je také důležité vědět, že v případech, kdy se společnost dostane do platební neschopnosti, mají přednost držitelé dluhů a budou vyplaceni dříve než držitelé akcií.

Většina dluhopisů má pololetní výplaty kupónů, i když mohou mít výplaty jednou ročně, jednou za čtvrtletí nebo dokonce jednou měsíčně. Na druhé straně akcie mohou vyplácet dividendy, a to obvykle čtvrtletně nebo ročně, i když ne všechny akcie dividendy vyplácejí.

Při splatnosti dluhopisu emitent vyplatí jistinu zpět držiteli dluhopisu. Akcie se však často obchodují na dobu neurčitou, pokud společnost neodkoupí akcie zpět nebo pokud není předmětem nabídky na převzetí.

Při investici do dluhopisů, musí být člověk trpělivý.

Pojmy ze světa dluhopisů, které je třeba znát

Nominální hodnota dluhopisu udává, jakou hodnotu bude mít dluhopis po dosažení splatnosti. Jmenovitá hodnota je hodnota jistiny dluhopisu, což znamená, že udává, kolik majitel dluhopisu obdrží v den jeho úplné splatnosti.

Kupónové datum je datum, kdy společnost nebo vláda vydává držitelům dluhopisů kupónové platby. Kupónová sazba se vypočítá vydělením celkové roční hodnoty kupónových plateb nominální hodnotou dluhopisu.

Datum splatnosti je datum, kdy se dluhopis splatí. To vše za předpokladu, že nenastanou mimořádné okolnosti.

Emisní kurz je cena, za kterou emitent dluhopis vydal.

Junk bond je dluhopis, kterému ratingová agentura (například Standard and Poor’s) udělila nízký úvěrový rating. Tyto cenné papíry se také nazývají dluhopisy s vysokým výnosem, protože mají vyšší výnosy než dluhopisy investičního stupně, které mají vyšší (lepší) úvěrový rating. Junk dluhopisy jsou rizikovější než dluhopisy investičního stupně

Typy dluhopisů

Existuje několik typů dluhopisů, včetně komunálních dluhopisů, státních dluhopisů, spořicích dluhopisů, podnikových dluhopisů, agenturních dluhopisů, dluhopisů s nulovým kupónem, konvertibilních dluhopisů a dluhopisů s možností zpětného odkupu a prodeje. Konvertibilní dluhopisy lze přeměnit na akcie, zatímco dluhopisy s prodejní opcí jsou vybaveny vloženou prodejní opcí, která dává držitelům dluhopisů možnost požadovat předčasné splacení jistiny. Agenturní dluhopisy jsou vydávány státem sponzorovaným podnikem nebo federálním ministerstvem namísto ministerstva financí. Dluhopisy s nulovým kupónem nevyplácejí úrok, ale obchodují se s velkým diskontem, což při splatnosti přináší zisk.

Výhody a nevýhody dluhopisů

Stejně jako u všech typů investic má i investice do dluhopisů své výhody a nevýhody. Na jedné straně mohou zvýšit diverzifikaci portfolia a jsou bezpečnější a méně volatilní než některé jiné investice. Podnikové dluhopisy jsou rizikovější než státní dluhopisy, i když i v rámci podnikových dluhopisů existuje řada rizik. Dluhopisy nabízejí pravidelný úrokový příjem, a proto jsou často doporučovány důchodcům.

Na druhou stranu se úrokové sazby mění, takže některé dluhopisy jsou v různých obdobích méně atraktivní. Kromě toho mohou dluhopisy podléhat volatilitě tržního a úvěrového rizika. Ceny dluhopisů jsou nepřímo úměrné úrokovým sazbám. Vždy existuje možnost, že cena dluhopisů, které investor drží, klesne a že společnosti mohou při poklesu úrokových sazeb své dluhopisy vypovědět, aby si zajistily atraktivnější úrokovou sazbu u nové emise dluhopisů.

Tip: Jednou z největších výhod dluhopisů je, že se z nich pravidelně vyplácejí úroky, ale vždy existuje možnost, že se úrokové sazby zvýší, což sníží hodnotu dluhopisu v nejbližším období.

Jak nakupovat dluhopis?

Investoři mohou dluhopisy koupit prostřednictvím online makléře od investorů, kteří je chtějí prodat. Je možné získat slevu z nominální hodnoty dluhopisu jeho nákupem přímo od investiční banky, která upisuje prvotní nabídku dluhopisů. Investoři mohou také získat expozici vůči dluhopisům prostřednictvím podílového fondu nebo fondu obchodovaného na burze, který investuje výhradně do dluhopisů. Někdy státy prodávají své dluhopisy lidem prostřednictvím komerčních bank.

Investoři musí posoudit, zda je pravděpodobné, že dlužník splatí jistinu i s úroky. Proto často sledují úvěrovou kvalitu emitenta pomocí ratingů od tří velkých agentur: Moody’s, Fitch a Standard & Poor’s.

Investoři by měli vždy zvážit, zda je vhodná doba pro nákup dluhopisů. Dluhopisy jsou důležitou součástí diverzifikace, a proto by investoři mohli chtít ve svých portfoliích mít nějaké po většinu času. Pokud se však dluhopisy nacházejí na klesajícím trhu, investoři by měli být opatrní, pokud jde o nové nákupy do portfolia.

Často kladené otázky

Podléhají úroky z dluhopisů zdanění?

Veškeré úroky získané ze spořicích dluhopisů podléhají dani z příjmu. Doba korunových dluhopisů, které umožňovaly vyhnout se dani, je již pryč.

Je dluhopis bezpečný?

Dluhopisy investoři obecně považují za bezpečnou investici. Zejména ty, které mají investiční stupeň. Ale stejně jako všechny investice, i dluhopisy vždy představují určité riziko. Jedním z hlavních rizik investice do dluhopisů je riziko úrokové sazby. Protože ceny dluhopisů jsou nepřímo úměrné úrokovým sazbám, když sazby rostou, ceny dluhopisů klesají. Dluhopisy, které byly vydány před zvýšením úrokových sazeb, se stanou neatraktivními ve srovnání s nově vydanými dluhopisy. K dalším rizikům patří reinvestiční riziko, které nastává, pokud je třeba výnosy z dluhopisu investovat do cenného papíru s nižším výnosem, než jaký dluhopis původně poskytoval. Riziko zpětného odkupu popisuje riziko, že společnosti vyvolají dluhopis před datem jeho splatnosti, zastaví výplatu úroků a znovu vydají nové dluhopisy s nižšími úrokovými platbami. Riziko selhání popisuje riziko, že by společnost mohla nesplácet své dluhopisy. Rizikem je také inflace, protože ta snižuje reálnou hodnotu plateb dluhopisu.

Měli byste investovat do dluhopisů?

Investor by měl zvážit rizika investice do dluhopisů a porovnat je s potenciálními výnosy. Dluhopisy jsou obvykle důležitou součástí diverzifikovaného portfolia. Na jedné straně dluhopisy poskytují stabilní platby a jsou méně rizikové než některé jiné investice, například akcie. Na druhé straně dluhopisy čelí riziku úrokové sazby nebo inflačnímu riziku.

Pokud máte další dotazy, neváhejte se na nás obrátit.

Stanislav Lenděl

Je zodpovědný za vizi společnosti a tvorbu firemní strategie. Stanovil si jasný cíl: vybudovat kvalitní investiční poradenství s nejlepšími poradci v Česku. Je hrdý, že vede společnost, pro kterou je na prvním místě zájem klienta a dlouhodobá spolupráce.